Şirketlerin nakdi sermaye artışlarına 5 hesap dönemi boyunca vergi indirimi sağlanacak

Yayın Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 12:15:00

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 12:15:00

Şirketlerin yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye'ye getirmeden yine yurt dışında satarak elde ettikleri kazancın yarısı beyannamede gösterilerek kurum kazancından indirilebilecek.

Şirketlerin nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan tutarlar, kurum kazancından 5 hesap dönemi boyunca indirim konusu yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, nakdi sermaye indirimi, transit ticarette kazanç indirimi ve sermaye azaltımında vergilendirme hususlarına yönelik esaslar yer aldı.

Buna göre, nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan tutarlar, kurum kazancından indirim konusu yapılabiliyor. Şirketlerin kuruluş aşamasında veya sonradan yaptıkları nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan tutarlar, beyannamede gösterilerek kurum kazancından indirilebiliyor.

İndirim tutarının hesabında kullanılan indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenirken, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde bu oran yüzde 75 ve yüzde 100, teşvik belgeli yatırım yapan şirketlerde ise yüzde 75 olarak uygulanacak.

Nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranı yüzde 75 olacak.

Bu indirim, 5 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 5 hesap dönemi için uygulanacak. Bu tarihten öce sermaye artırımı yapmış mükellefler, daha önce yararlandıkları süreye bakılmadan indirimden 2022 yılı dahil 2026 hesap dönemi sonuna kadar faydalanabilecek.

Mükelleflerce hak edilen ancak kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan söz konusu indirim tutarları ise herhangi bir süre sınırlaması olmadan sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabilecek.

TRANSİT TİCARETTEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

Şirketlerin yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye'ye getirmeden yine yurt dışında satarak veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık yaparak elde ettikleri kazancın yarısı beyannamede gösterilerek kurum kazancından indirilebilecek.

Şirketlerin bu indirimden yararlanabilmesi için İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunmaları, kazancı, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer etmesi gerekecek.

Bu mükelleflerin Vergi Usul Kanunu'nun genel hükümleri çerçevesinde defter tutmaları, belge ve kayıt düzenine uymaları ve indirim kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri ve kayıtlarını da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutmaları önem taşıyor.

SERMAYE AZALTIMI

Kurumların öz sermaye kalemleri içinde yer alan yeniden değerleme fonları, sermaye düzeltmesi olumlu farkları gibi bazı hesap kalemleri işletmeden çekildiğinde kurumlar vergisine ve kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisine, geçmiş yıl karları gibi bazı hesap kalemleri işletmeden çekildiğinde ise kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutuluyor.

Mükellefler tarafından öz sermaye kalemleri içinde söz konusu hesaplarda yer alan tutar sermayeye ilave edilebiliyor ve sermaye azaltımı yapılması durumunda sermaye azaltımının sermayeye ilave edilen hangi kalemlerden yapıldığı vergilendirme açısından önem taşıyor.

Kurumların sermayelerini azaltmaları durumunda hangi sermaye unsurunun hangi tutarda azaltılmış kabul edileceği ve azaltılan bu tutarın nasıl vergilendirileceğine yönelik de düzenleme yapıldı.

Buna göre, öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklendiği tarihten itibaren 5 tam yıl geçtikten sonra kurumlar tarafından sermaye azaltımı yapılacak. Sermayeye ilave olunan öz sermaye kalemlerinin sermayeye ilave edildiği tarihten itibaren 5 tam yıl geçtikten sonra kurumlar tarafından sermaye azaltılması halinde, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanmasıyla azaltıma konu edilen tutar içindeki sermaye unsurları tespit edilecek ve vergilendirme buna göre yapılacak.

Tebliğle, öz sermaye kalemlerinin sermayeye ilave edildiği tarihten itibaren 5 tam yıl geçmeden kurumların sermayelerini azaltmaları durumunda vergilendirmenin nasıl yapılacağı da belirlendi.

Kurumlar tarafından yapılacak sermaye azaltımında, daha önce sermayeye eklenen öz sermaye unsurlarının sermayeye eklenme tarihi itibarıyla bazılarının 5 tam yıllık süreyi aşması, bazılarının ise bu süreyi aşmaması durumunda sermayeye ilave edilen öz sermaye unsurlarından öncelikle sermayeye eklenme tarihi 5 tam yılı geçmemiş olanların sermayeden azaltıldığı kabul edilecek.

VERGİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Geçmiş yıl zararlarının sermayeye mahsup edilmesinde ortaklara nakden veya hesaben yapılmış bir ödeme söz konusu olmadığından, bu mahsup işlemi kar payı dağıtımı olarak değerlendirilmeyecek ve azaltıma konu edilen sermaye unsurları üzerinden kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacak.

DEVİR VE BİRLEŞMELERDE VERGİ YOK

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan devir işlemlerinde, devir olunan şirketin bilançosundaki hesapların kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralan şirketin bilançosuna geçirilmesi ve sermayeye ilave edilmiş olan öz kaynak kalemlerinin de devralan şirketin sermayesinin alt hesaplarında izlenmesi kaydıyla devir esnasında vergileme yapılmayacak.

BÖLÜNME İŞLEMLERİ ESNASINDA VERGİLEME YAPILMAYACAK

Kısmi ve tam bölünme kapsamında gerçekleşen devirler nedeniyle yapılan sermaye azaltımında, sermayeye eklenmiş unsurların devralan şirkete devredilmesi ve bu şirket nezdinde sermaye alt hesaplarında söz konusu unsurların takip edilmesi halinde, bölünen şirket nezdindeki sermaye azaltımı nedeniyle bu aşamada herhangi bir vergileme olmayacak.