YAZARLAR

Büyü yapan işten atılır 

Büyü, doğaüstü varlıkların yardımıyla ya da doğada bulunan gizli güçlere söz geçirmek yoluyla birtakım doğal olmayan işler yaptıklarını ileri süren kimselerin başvurdukları değişik işlem ve davranışlara verilen genel bir addır. Büyü afsun veya sihir olarak da adlandırılmaktadır. Çalışma hayatında da büyü adı verilen davranışlara rastlanabiliyor. Hatta bu tür davranışlar Yargıtay kararlarına bile konu olabiliyor. 

Yargıtay kararı 

Büyü konusunda Yargıtay’ın vermiş olduğu bir karar “Mahkemece diğer işçinin savunması ve bu savunmasının irade fesadına uğrayıp uğramadığı üzerinde durulmamış, davalının bildirdiği tanıklar dinlenmemiş, CD çözümleri yapılmamış, fotoğraf değerlendirilmemiştir. Tanık anlatımları, CD çözümleri ve diğer belgelerle davalı işvereni temsil eden belediye başkanı kapısına bir takım sıvı şeyler sürülmesi, kapısı önüne sıvı dökülmesinin sabit olması halinde olayın basına da domuz büyüsü olarak yansıması karşısında, bu tür davranışların işveren ve temsilcisinin haysiyetini kırcı, itibarını zedeleyici ve sonuç olarak sataşma niteliğinde olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca irade fesadı bulunmaması halinde davacının diğer işçiyi tehdit etmesi de sataşma niteliğinde bir davranış olacaktır. Bu durumda davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı, iş ilişkisinin işveren açısından önemli ölçüde devamının beklenmez bir hal alacağı kuşkusuzdur. Bu olguların tespiti halinde feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmeli ve istem reddedilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiştir.” Şeklindedir.(Yargıtay 9. HD.nin 01.03.2010 Tarihli ve  Esas 2009/44823, Karar 2010/5303 Sayılı Kararı).  

Aman dikkat! 

Yargıtay kararında da belirtildiği üzere büyü yapan çalışanlar geçerli sebeple işten atılabiliyor. Bu nedenle çalışanların büyü yapmaktan uzak durmalarında fayda var. Aksi halde işlerini kaybedebilirler.